GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy


GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek
od 7:30 do 15:30


NUMERY TELEFONÓW:
(58) 301 80 14


E-MAIL
bok@gzuk.kolbudy.pl
FAQ
HARMONOGRAM
ZGŁOSZENIA

Spółka Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. działa od 1 grudnia 2017r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. jest zarejestrowany pod numerem KRS 0000708898 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 1 grudnia 2017r. wynosi 50 000,00 zł.
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy.

Siedziba Spółki:
83-050 Kolbudy
ul. Przemysłowa 4

Do głównych zadań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. należy:

  1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wskazano, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
  2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie Kolbudy, w tym realizacja codziennych zadań w zakresie oczyszczania gminy.
  3. Bieżące utrzymywanie zieleni na terenie Gminy Kolbudy - miejscach publicznych, których właścicielem jest Gmina Kolbudy (wykaszanie, przycinanie, pielęgnacja zieleni).
  4. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i pozostałych terenów na obszarze Gminy Kolbudy
GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek
od 7:30 do 15:30

NUMERY TELEFONÓW:
(58) 301 80 14

E-MAIL
bok@gzuk.kolbudy.pl