O firmie

"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Sp. z o.o.

Spółka „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. działa od 1 grudnia 2017r.

„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. jest zarejestrowany pod numerem KRS 0000708898 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 464 000,00 zł.
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy.

Siedziba Spółki:
83-050 Kolbudy
ul. Przemysłowa 4

Do głównych zadań „Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. należy:

  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wskazano, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
  • Utrzymanie porządku i czystości w Gminie Kolbudy, w tym realizacja codziennych zadań w zakresie oczyszczania gminy.
  • Bieżące utrzymywanie zieleni na terenie Gminy Kolbudy – miejscach publicznych, których właścicielem jest Gmina Kolbudy (wykaszanie, przycinanie, pielęgnacja zieleni).
  • Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i pozostałych terenów na obszarze Gminy Kolbudy